UDENRIGSPOLITIK  - kriger- og/eller frelsernation?

  LINKS:


                         
EN STÆRK OG FOKUSERET UDENRIGSPOLITIK
 Danmark er en lille, åben økonomi i en globaliseret verden. Vi lever af handel. Vores sikkerhed er afhængig af, hvad der sker i verden omkring os. Vi påvirkes, inspireres og henter ideer i vores samkvem med andre. Et stærkt engagement i udlandet er med til at sikre danske interesser og gør det muligt at påvirke den globale udvikling i en mere stabil og bæredygtig retning. Det er afgørende i en tid, hvor der sker store forskydninger i både magtforhold og sikkerhedsbilledet.   Derfor vil regeringen arbejde for vækst, sikkerhed og indflydelse gennem en stærk og fokuseret international indsats.
    Vi skal aktivt engagere os i de internationale organisationer Samarbejdet i internationale organisationer er et lille lands vej til indflydelse. Det gælder især EU, som i dag er den stærkeste kraft for samarbejde og frihed.
   Det gælder NATO, som fortsat skal være Danmarks sikkerhedspolitiske omdrejningspunkt. Det gælder FN, som er stedet, hvor Danmark globalt kan arbejde for vores udenrigspolitiske værdier og gøre en forskel til fordel for bekæmpelse af fattigdom og forsvar af demokrati og frihedsrettigheder.
   Danmark skal være en aktiv partner internationalt Vi skal vedligeholde og styrke gamle alliancer. Og vi skal opbygge nye. Mange lande gennemgår en rivende politisk og økonomisk udvikling i disse år.
   Magtbalancerne ændrer sig. Danmark skal gribe mulighederne og være klar til at knytte nye bånd for at varetage danske interesser, fremme vores værdier og sikre vores velstand. Derfor skal vi fortsat styrke forholdet til vores allernærmeste allierede. Her står USA centralt. Vi skal styrke vores historiske alliancer i EU – ikke mindst med vores nabolande. Men i et stort EU er det ikke nok.
   Vi skal opdyrke nye alliancepartnere i både Øst- og Sydeuropa.
   Også det nordiske samarbejde har et stort potentiale, som skal udnyttes. Samtidig skal der bygges videre på de strategiske partnerskaber, der er indgået med lande uden for Europa, f.eks. Kina, Sydkorea og Japan. Det er afgørende for vores virksomheder og vores økonomi.....  (Regeringsgrundlag 2015)


Hovedproblemet i dansk udenrigspolitik bestod i mange år i at afbalancere forholdet til den magtfulde nabo mod syd, Tyskland. Det skete hovedsagelig igennem en neutralitetspolitik, hvor Danmark forsøgte at holde sig uden for konflikter mellem de europæiske stormagter. Under Erik Scavenius' ledelse af udenrigspolitikken 1940-43 førte Danmark tilpasningspolitik over for Tyskland.
    I forbindelse med - og efter II. Verdenskrig - voksede USA frem som den dominerende magt i det internationale system. USA var blevet den dominerende magt økonomisk allerede før 1. Verdenskrig. Og i løbet af 1950'erne overtog dollaren rollen som dominerende reservevaluta fra det britiske pund sterling.

Figur 1: Det store magtskifte i Verden

Kilde: The Economist. July 2015. Diagrammerne øverst fra venstre mod højre: US og britisk andel af verdens BNP i pct (US den mørkeste kurve). Grundlæggelsen af den amerikanske nationalbank. Andele af valutaer, målt  i globalt synlige valutareserver. Dengs økonomiske reformer i 1978-79. USAs (mørkegrøn kurve), Englands (lysegrøn) og Kinas (rød) andele af vareeksporten i Verden. Og endelig: Den kinesiske yuan stiger i global betydning 2015-30.

Ovenfor ses en fremstilling af det store magtskifte, der har været - og er på vej - i Verden. Opstigning af USA til stormagt skete gradvist, først økonomisk, hvor landet allerede i 1870 overhalede England som landet med den største produktion, målt som andel af det globale BNP. I 1913 grundlagdes den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Det gjorde det muligt at præge den internationale handel med amerikanske dollar, og den blev førende reservevaluta.

Målene for danske udenrigspolitik er først og fremmest at sikre landets fortsatte eksistens som en nationalstat, der kan beskytte og opretholde sit territorium. Hertil har man som middel sikkerhedspolitikken.
   For det andet er målet at opretholde produktion og velfærd til gavn for landets borgere. Hertil har man den udenrigsøkonomiske politik (fremme af konkurrenceevne og eksport). Hertil bruges EU, OECD (de "rige landes klub"), IMF (den Internationale Valutafond) og eksportfremmeindsats i ambassaderne.
   Det er et mål at fremme det, vi ser som danske værdier i verden, f.eks. demokrati og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Hertil benyttes u-landsbistand og indsats i FN.
     Endelig arbejder Danmark for at sikre bæredygtig produktion i Verden. 

USA's Verdensorden

Systemet var efter II. Verdenskrig præget af magtbalance mellem Øst og Vest, og i den situation tilpassede Danmark sig ved at melde sig ind i den vestlige forsvarsalliance NATO. En betydelig minoritet og opposition i dansk politik var imod denne tilknytning.
    Efter Berlinmurens fald i 1989 fremstod USA som eneste dominerende supermagt, og Danmark udviklede i samarbejde med USA, Storbritannien og andre magter inden for NATO en såkaldt aktivististisk linje i udenrigspolitikken, hvor man aktivt ville gå ind og løse konflikter i uroområder, så de kunne blive forberedt til en verden med liberalt demokrati og markedsøkonomi. Universelle menneskerettigheder skulle nu sættes i centrum, og der skulle kæmpes aktivt for dem. 
     11. september 2001 kom angrebet på World Trade Center i New York og Pentagon (USA's forsvarsministerium i Washington), hvor omkring 3000 mennesker mistede livet. Det påvirkede stemningen i USA, især under præsident George W. Bush (2001-08), der udviklede et manikæisk verdensbillede (sort/hvidt): "I er enten med os eller imod os". "The War on terror" indledtes imod den allestedsnærværende potentielle fjende. Den danske VK(O) alliance var ikke i tvivl om, hvem man var med. Og Danmark kastede sig med bind for øjnene ind i USA's/NATO's krige, først Irak og siden Afghanistan og Libyen. Og endelig i 2015 gik Danmrak med kampfly ind i krigen imod Islamisk Stat, der ville indføre sharia-lov og kalifat i betydelige dele af det syrisk-irakiske område.
    Under præsident Barack Obama (2009-17) udviklede USA en semi-idealistisk/semi-realistisk politik, idet en kamp for værdier som demokrati og menneskerettigheder fortsatte, men det skete samtidig med, at de militære engagementer i Irak, Afghanistan og Mellemøsten blev delvist neddroslet.
    I januar 2017 tiltrådet Donald Trump som præsident. Hans erklærede mål var "America First", som indebærer, at USA ikke længere skal have et førerskab i Verden og agere som Verdens politibetjent, men skal sætte egne interesser først (jvf Trumps første tale til Kongressen).

Globalisering og begyndende fremvækst af en asiatisk domineret verdensøkonomi

Globaliseringen bød på nye former for tilpasningspolitik for en lille stat som Danmark. 

Figur 2: Magtforhold og institutionelle rammer


Ordforklaring: NGO: Non-Governmental Organisation, f.eks. Læger uden Grænser, Amnesty International. TNS: Transnationale Selskaber. Selskaber, som opererer over landegrænser og har det gloale som deres "hjem", snarere end det nationale niveau. Mange af disse er så store m.h.t. omsætning og antal ansatte, at de kan være stærkere som aktører end mindre stater. Interventionsstat: F.eks. Kina, hvor staten blander sig i rammerne for markedsøkonomien, og hvor mange virksomheder stadig er statsejet.,

Globaliseringen betød, at landene rykkede tættere på hinanden transport- og kommunikationsmæssigt. Meget fjerne lande kunne nu med globaliseringens øgede økonomiske interdependens (gensidigt samspil og afhængighed) blive magtfulde "naboer", som man måtte tilpasse sig. Kina var på vej til at blive økonomisk dominant. Mange forudså, at med den stigende vægt af den kinesiske økonomi i verdensøkonomien, vil kinesiske yuan gå hen og afløse dollaren som dominerende reservevaluta.
    I maj 2009 modtog den danske statsminister det religiøse overhoved for tibetanerne, Dalai Lama,  på besøg i embedsboligen Marienborg. Det førte til en skarp kinesisk reaktion. Det varede ikke længe før et bredt politisk flertal stod bag den såkaldte verbalnote, der blev afleveret til kineserne, og hvor Danmark anerkendte kinesisk overhøjhed over Tibet:

Danmark bekræfter sin et-Kina politik og sin uændrede holdning om, at Tibet er en integreret del af Kina. Danmark anerkender Kinas suverænitet over Tibet og i overensstemmelse hermed modsætter DK sig Tibets selvstændighed. (noten). 

I juni 2012 kom den kinesiske præsident Hu Jintao på officielt statsbesøg i Danmark. I den forbindelse var der demonstrationer arrangeret af modstandere af Kinas politik i Tibet. Flere af demonstranterne blev forhindret i at vise deres holdning til den kinesiske politik. Man var angiveligt interesseret i, at den kinesiske leder ikke skulle "tabel ansigt" ved at overvære mennesker, der demonstrerede imod den kinesiske Tibet-politik. Det førte til et efterspil i en Kommission nedsat til at se på spørgsmålet, den såkaldte Tibetkommission, om retten til at ytre sin mening og arrangere en demonstration (sikret i den danske grundlov). En avis beretter fra Kommissionens høringer:

En gruppe erfarne og højtplacerede politifolk diskuterede, hvordan de kunne sørge for, at Kinas præsident ikke skulle se demonstranter i København. 
Det beretter en tidligere ansat i Rigspolitiet torsdag i Tibetkommissionen. 
- Der blev sagt, at han ikke skulle se demonstranter. Der var ingen tvivl om det, siger Erik Jack Pedersen, der har været vicepolitikommissær.  Han deltog i en briefing i et mødelokale, som kaldes Gedestalden, på Politigården i København 12. juni 2012 - blot et par dage før præsident Hu Jintaos ankomst. 
I modsætning til de fleste andre politifolk, der er afhørt, optræder Erik Jack Pedersen som vidne. 
Han har altså pligt til at tale sandt, og han modsiger lodret påstande fra den ansvarlige for operationen, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen.
Tibetkommissionen er blevet nedsat for at få opklaret årsagen til politiets indgreb i ytringsfriheden.
Folk blev hindret i at vifte med tibetanske flag. Desuden skærmede politiet tilsyneladende også en demonstration, således at Hu Jintao ikke så den. På mødet i Gedestalden havde politilederne særligt én udfordring: Flere Kina-kritiske grupper havde anmeldt en demonstration på Højbro Plads tæt på Christiansborg, som den kinesiske præsident skulle besøge. (kilde: Fyens.dk 2.3.17)

Hvis det er en dækkende beskrivelse af ordensmagtens adfærd under præsidentbesøget, er der klart tale om overtrædelse af frihedsrettighederne i grundloven. De udenrigsøkonomiske interesser har indirekte sat sig igennem over for politimyndigheden og fået indflydelse på, hvad der skulle ske. Det behøver naturligvis ikke ske. Danmark kan som suveræn nation selv bestemme sin udenrigspolitik. Men man kan risikere, det kommer til at gå ud over mulige eksportordrer.

Med BRIK-landenes (Brazilien, Rusland, Indien og Kina) voksende økonomiske pondus i Verden, og det gælder naturligvis især Kina  - og efterhånden også måske Indien - , er der nye globale magtbalancer i støbeskeen. Den vestlige alliance med USA og EU i spidsen kommer til at tilpasse sig nye globale realiteter. 

I regeringsgrundlaget for den smalle Venstreregering 2015 står:
Nye udfordringer Danmark skal løbende tilpasse sig nye globale udfordringer og bringe alle vores redskaber i spil for at varetage vores interesser.
    Regeringen vil derfor bede en erfaren, respekteret person med internationalt udsyn om hurtigt at forestå et udenrigspolitisk udredningsarbejde. Udredningen skal afdække den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske virkelighed. Samtidig skal den præsentere et samlet strategisk bud på en stærkere koordinering og samtænkning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, handelspolitik og eksportfremme samt udviklingspolitik
.  

Det blev den erfarne diplomat Taxøe-Jensen, der fik opgaven, og han offentliggjorde 2. maj 2016 Taxøe-rapporten, opkaldt efter ham (jvf link til højre på siden). 

Taxøe-Jensen anbefalede en udenrigspolitik hvilende på traditionel interessevaretagelse for Danmark og baseret på Danmarks værdimæssige prioriteringer omkring europæiske, transatlantiske og arktiske hovedhjørnestene: 

Det giver en unik mulighed for at placere Danmark strategisk med tre ben:
▪▪ En europæisk dimension. Med EU som omdrejningspunkt skal vi vedligeholde relationerne
til vores tætteste europæiske allierede, Tyskland - men også fortsat have stærke bånd til
Storbritannien og Frankrig. Vi kan styrke den europæiske dimension ved opbygning af et
strategisk samarbejde på grundlag af det interessefællesskab, vi har med de nordiske og
baltiske lande samt Nederlandene, der kan trække det europæiske samarbejde i nordeuropæisk
retning.
▪▪ En transatlantisk dimension. Vi skal være en transatlantisk stemme i NATO og EU og udnytte
vores tætte relationer til USA til at bygge bro og styrke de transatlantiske bånd. Vi
skal udnytte vores position som arktisk stormagt til at påvirke udviklingen i Arktis til gavn
for Kongeriget, regionen og det grønlandske og færøske folk.
▪▪ En asiatisk dimension. Vi skal opbygge en asiatisk dimension og udnytte vores strategiske
partnerskaber til fremme af vores kommercielle interesser og globale dagsordener. Denne
dimension bør styrkes ved opbygning af et strategisk partnerskab med Indien.  (Taxøe-rapporten).

Denne tænkning omkring dansk udenrigspolitik blev allerede delvist udfordret efter den britiske Brexit-afstemning, hvor et flertal af britiske vælgere (52 pct mod 48 pct) stemte Storbritannien ud af EU. Set ud fra traditionelle danske interesser var det det værst tænkelige udfald af det britiske referendum.
   Danmark gik med i EF 1. januar 1973, fordi England samtidig søgte ind, og Danmark havde en stor landbrugseksport til England. Nu var der imidlertrid ingen tvivl om, at man var forankret i det europæiske europæiske samarbejde, så en dansk folkeafstemning, som foreslået af bl.a. DF,  blev afvist af Venstreregeringen.

Fredsforskers kritik

Taxøe-Jensen rapporten er blevet kritiseret på følgende punkter af fredsforskeren Jan Øberg:

Hvorfor er Peter Taksøe-Jensens udredning om Danmarks forhold til verden så skuffende? 

1) Den er et bestillingsarbejde, hvis eneste formål er at legitimere den hidtil førte politik.......

2) Den problematiserer ikke engang den danske "aktive udenrigspolitik", Danmarks krigsdeltagelse og krigen mod terroren.

3) Udredningen savner enhver form for bedømmelse af fremtidens verden og bygger på, at USA og NATO vil være ledende i verden og fundamentet for Danmarks politik om 15 år, og han viser ingen forståelse for de store strukturforandringer. 

4) Teoriapparat og begrebsklarhed er sådan, at teksten ikke ville kunne passere som opgave på lavere universitetsniveau. 

5) Taksøe-Jensen aner som jurist intet om konfliktanalyse og løsning, fredsskabelse, mægling, forsoning eller fredsskabelse via internationale organisationer som OSCE og FN. 

6) Han har et helt forældet, militærforherligende syn på, hvad sikkerhed og forsvar er. Begreber som menneskelig sikkerhed og fælles sikkerhed eller tillidsskabende foranstaltninger synes ham ukendte.
 
7) Udredningen bygger ikke på nogen som helst idé om, hvad der truer et land som Danmark på lidt længere sigt. Det er det samme koldkrigsvrøvl om Rusland, vi har hørt til ulidelighed, hvor han ikke er hæderlig nok til at fortælle sine læsere, at Ruslands aktuelle militære udgifter er 11 procent af USA's og cirka otte procent  af NATO's.
 
Og det er – Gud hjælpe os alle – endnu en gang propagandaen om, at missilskjoldet – det  måske mest destabiliserende projekt siden 1945 – er nødvendigt, fordi Iran er en trussel mod hele Vestverden. 
Tænk om han var taget på et besøg i Tehran og havde forstået tingene bare en lille smule bedre og mere balanceret.
 
8) Og naturligvis har han ingen holdning til nogen form for nedrustning, og i hans optik er atomvåbnene simpelthen ikke et problem.......


Udenrigspolitikkens hovedområder

Hvad laver Udenrigsministeriet (um.dk)?

Udenrigsministeriets opgave er at føre regeringens udenrigspolitik ud i livet. Det indebærer, at:
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer Danmarks officielle forbindelser til udlandet, og en række internationale organisationer, herunder EU, FN, NATO og det nordiske samarbejde.
- Udenrigsministeriet forvalter den danske udviklingsbistand.
- Udenrigsministeriet hjælper danskere, der er havnet i vanskelige situationer i udlandet.
- Udenrigsministeriet støtter dansk erhvervslivs eksportarbejde, internationalisering og øvrige kommercielle aktiviteter i udlandet, hvor der er en klar dansk kommerciel interesse til stede, samt trækker udenlandske investeringer til Danmark.
- Udenrigsministeriet forestår og koordinerer udenrigsøkonomiske forbindelser til udlandet, herunder på handelspolitiske områder.
- Udenrigsministeriet bidrager til at give udlandet kvalificeret viden om Danmark, dansk kultur og Danmarks særlige kompetencer. Udenrigsministeriet består af ministeriet i København og et globalt netværk af ambassader, generalkonsulater, repræsentationer og handelskontorer i knap 100 byer og godt 80 lande samt seks repræsentationer ved de væsentligste internationale organisationer. Hertil kommer over 400 honorære konsulater, som ofte er placeret i vigtige havnebyer eller i turistområder (kilde: Forslag til Finanslov 2017. Fm.dk)

Hovedområder for dansk udenrigspolitik har traditionelt været: Det europæiske (EU), det atlantiske (USA/NATO) og det universelle (FN og u-landsbistanden). Det Nordiske har tidligere været fremhævet som en fjerde søjle, og Nordisk Råd findes stadig, men betydningen af Nordisk Råd er aftaget relativt i og med, Sverige, Finland og Danmark er blevet EU-medlemmer, og EU-samarbejdet er blevet intensiveret.

Udenrigspolitikken er traditionelt set et middel for en stat til varetagelse af (national)statens interesser.
    Heri ligger først og fremmest forsvaret for statens overlevelse og plejning af forholdet til andre stater, jvf ovenfor om udenrigspolitikkens mål og midler. Men derudover indgår også pleje af forskellige erhvervsinteresser, samt kultur og værdier i bredere forstand.
   Der skelnes ofte mellem "hårde" metoder (krig, besættelse, kanonbådsdiplomati) og blødere metoder (opbygning af økonomisk gensidighed, ulandsbistand, medlemsskaber af internationale organisationer). Med stigende globalisering og dermed stigende gensidig afhængighed, kan der være tendens til, at de blødere metoder vinder frem. Der anvendes blød magt i stedet for hård magt.  Men man har i de senere år set, at våbnene ofte er blevet taget frem og pudset af.

Ifølge den danske grundlov er det regeringen (Kongen), der fører udenrigspolitikken. Regeringen skal dog fremlægge vigtigere sager for Det udenrigspolitiske Nævn i Folketinget:

Grl. § 19
Stk. 1. Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden Folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse Folketingets medvirken er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning. Ej heller kan kongen uden Folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med Folketingets samtykke.
   Stk. 2. Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden Folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges Folketinget. Er Folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt indkaldes til møde.
  Stk. 3. Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere regler om Det Udenrigspolitiske Nævn fastsættes ved lov.

Regeringens fortrin i udenrigspolitikken følger traditionelt af den mørklægning af informationer, der ofte sker under internationale konflikter, af nødvendigheden af national enighed og af at kunne handle hurtigt i krisesituationer. Folketingets opposition prøvede således i spørgetiden den 21.1.03 at få statsministeren (V) til at svare på, om USA havde bedt Danmark om direkte hjælp til en krig mod Irak eller ej. Det ville Anders Fogh Rasmussen ikke svare direkte på - alle diskussioner om Danmark var med eller ej kunne risikere at blive misforstået eller udnyttet af fjenden (lå der alvor bag truslerne?).
    Regeringen (V og K) blev støttet af Dansk Folkeparti, men Socialdemokratiet fulgte, sammen med Enhedslisten, SF's forslag om at kalde statsministeren og udenrigsministeren i samråd i Folketingets udenrigspolitisk nævn. Oppositionen i Folketinget kan altså risikere at stå i den for folkevalgte ydmygende situation at måtte orientere sig i medierne i sager, de forventes af vælgerne at have et medansvar for. Efterfølgende kom der nyheder om sagen fra USA. Bladet Christian Science Monitor kunne citere embedsmænd i USA for, at USA havde henvendt sig til Danmark for at få tilsagn om deltagelse i en koalition mod Irak, også uden om FN (læs mere nedenfor).

Grundlovsbestemmelsen, der giver magten over udenrigspolitikkens førelse til regeringen, er blevet noget umoderne i den verden, vi lever i i dag, hvor det repræsentative demokrati (beslutninger skal tages af folkets valgte repræsentanter) gør sig gældende, hvor mange beslutninger rykker ned i EU, og  hvor flere beslutninger tages i netværk, og man er mere afhængige af hinanden i den globaliserede virkelighed.
 
Europas og EUs fremtid ligger ikke i konfrontation med USA. Vi kan være uenige med amerikanerne om konkrete spørgsmål. Men det, der forener os, er langt stærkere end det, der skiller os. Fra historien ved såvel Europas små lande som de øst- og centraleuropæiske lande, at deres sikkerhed ligger bedre i hænderne på amerikanerne end på de europæiske stormagter. Dertil kommer, at Europa ikke kan løfte væsentlige sikkerhedsopgaver alene, når det kommer til stykket. Den internationale terrorisme kan vi ikke bekæmpe eller beskytte os imod alene. Vi behøver amerikanernes hjælp. Derfor vil det europæiske hovedspor også i fremtiden være en stærk alliance over Atlanten mellem Europa og USA. Danmark befinder sig solidt og godt på dette hovedspor (Den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen i Berlingske Tidendes kronik 26.3.03)

 

Den økonomiske udvikling i Verden er præget af stigende tendens til interdependens og det samarbejde, der følger af den gensidige afhængighed, men der kan også være divergerende interesser, f.eks. mellem USA og Kina om adgang til råstoffer og markeder og mellem USA og Europa, når det gælder synet på vigtige uroområder. Der kan opstå interesseforskelle og divergerende syn på tingene mellem disse tidligere nære allierede. Det så man også i forbindelse med Irakkonflikten i 2003, hvor nogle af de europæiske NATO-allierede ville have et klarere FN-mandat til indgreb.
   Før 1989, hvor Berlinmuren faldt, blev man bundet sammen af medlemsskabet af NATO og den fælles fjende Sovjetunionen. Måske kom der en ny ydre fjende med terrorismen, men der er forskellige syn på, hvordan problemet skal håndteres. Det gælder synet på, hvad problemet består i, og hvilke virkninger og forgreninger det har. Er f.eks. Iraq involveret i støtte til Al Qaeda terroristnetværket? Det forskellige syn gælder Israel/Palæstina - konflikten. Det gælder Iraq. Det gælder i det hele taget forholdet til de arabiske lande. Både Nordamerika og Europa får store dele af deres olieforsyninger fra Mellemøsten. Tendensen de senere år har været et styrket samarbejde mellem USA og Europa om f.eks. Mellemøsten, som det f.eks. viste sig i Libyenkrigen i 2011, hvor danske fly blev sat ind til støtte for koalitionen. Det samme skete i Syrien og Irak (beslutning i Folketinget marts 2016). 

Figur 3: Aktører, der er vigtige for Danmarks udenrigspolitik

 
 

Figur 3 forsøger at vise nogle af de indviklede sammenhænge i Verden. Det er en verden, der er ulige i økonomisk og social forstand. Fattigdommen i u-landene fører til konflikter og modsætninger. Det er en globaliseret verden med stadig større gensidig afhængighed. Afhængigheden fører ikke nødvendigvis til større fællesskab. Alligevel forsøger man gennem udenrigspolitikkens "bløde" dimensioner (u-landsbistand, fair handel, m.m.) at mildne modsætningerne. U-landene er afhængige af de multinationale virksomheder for at få investeringer. De rige lande er afhængige af råvareforsyninger, især olie. Latinamerika og Afrika er begge afhængige af henholdsvis USA og EU. Østasien har været bedre til at skabe uafhængig vækst.  Ved at klikke forskellige steder i kortet, kan du få nærmere oplysninger. Nogle steder er oplysningerne på engelsk.

 

Hvordan prioriteres pengene? (Finanslovsforslag 2017. Mio kr):

Udenrigstjenesten, ambassader mv...................................................... 2.205,0
Internationale organisationer ................................................................. 697,6
Nordiske formål, bl.a. deltagelse i Nordisk Råd.................................... 106,3 
Øvrige internationale organisationer          ............................................. 591,3 
Bistand til udviklingslandene ............................................................... 9.066,0
Bilateral bistand  (tosidet bistand)     ................................................... 2.851,8
Bistand gennem civilsamfundsorganisationer          ................................  740,2 
Naturressourcer, energi og klimaforandringer           .............................. 320,0
Oplysningsvirksomhed            ................................................................. 63,0 
Multilateral bistand gennem FN mv.           ............................................1.039,0
Udviklingsbanker, -fonde og EU          ................................................  1.743,0 
Partnerskaber for bæredygtig vækst            ...........................................1.299,2
Humanitær bistand           ..................................................................... 1.900,0 
Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats    ...........      128,8


Afghanistankrig og "krigen mod terror"

Angrebet på World Trade Center den 11.9.2001 stillede EU-udenrigspolitikken over for nye valg. Flere lande  gik som USA’s allierede med i ”alliancen mod terror” og sendte tropper til Afghanistan. Og EU (og Danmark) ydede betydelige beløb til Afghanistans genopbygning.  Enigheden begyndte dog at krakelere i 2002, da USA gik i gang med at afsøge NATO-kredsens eventuelle opbakning til aktioner imod ”Ondskabens akse”-landene, i første række Irak.
   Det er blevet sagt, at selv ”krigen bliver individualiseret” i netværkssamfundet, som man så det den 11. september 2001, hvor nogle håndfulde veltrænede terrorister var i stand til at rette et ødelæggende slag imod USA. Al Queda netværket var svært at ramme, fordi det var mere en ide/ideologi end en konkret hær. Det lykkedes dog USA specialenheder at få ram på netværkets leder, Osama bin Laden i 2011. Men en bevægelse som Al Queda er ikke nødvendigvis væk, fordi lederen rammes. Nogle år senere blev man dog konfronteret med islamisk fundamentalisme i en ny skikkelse. Det var i form af Islamisk Stat, en sunni-muslimsk bevægelse, der ikke lå langt fra saudisk Wahabi islamisme.
     Terrorismen stillede mange lande over for nye udfordringer i udenrigspolitikken. I begyndelsen forsøgte man at svare igen med militær modmagt, men det er svært at ramme alle terrorister, der er indbyrdes organiseret i komplicerede netværk.
   
Bortset fra Storbritannien var flere af de andre EU-lande skeptiske over for deltagelse i en krig i Iraq. Man satsede fra tysk side på, at en eventuel aktion skulle finde sted med baggrund i en resolution fra FN's sikkerhedsråd.

EU udenrigspolitik

Hvordan føre udenrigspolitik i en Verden, hvor det er blevet svært at anvende militære midler? Det kan ske bl.a. ud fra devisen: Kan vi ikke fjerne risikoen, så kan vi måske reducere konfliktpotentialet ved at mindske de konfliktskabende uligheder i verden. Det har ofte været EU's foretrukne metode. USA har stået for den militære slagkraft.
    EU fik egen fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (forkortet: FUSP) med Maastricht- og Nicetraktaterne. Den er imidlertid stadig mellemstatslig. Man går ikke længere, end alle landene er enige.
    Det medvirkede til forvirringen omkring førelsen af den europæiske udenrigspolitik, at flere politikere/embedsmænd førte den. Kommissionen havde en kommissær for udenrigsanliggender. Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik lededes formelt af ”Hr. FUSP”, spanieren Javier Solana. Han var samtidig generalsekretær for Ministerrådet og dermed EU’s øverste embedsmand. Samtidig havde EU to ”præsidenter”. Der var for det første regeringslederen for det land, der har den halvårlige ledelse af EU-samarbejdet. For det andet var der formanden for Kommissionen. Han deltager f.eks. som EU-kommissionens repræsentant i de såkaldte G7-møder for 7 af de rige industrilande. Det var/er ikke altid helt klart for omverdenen, hvem der tegner EU’s udenrigspolitik. Officielt er det medlemslandene, der mødes i Rådet, men her kan man ikke holde møde, hver gang der opstår en sag i det internationale system, som EU skal tage stilling til. Og dem kan der opstå mange af. Med Lissabontraktaten fik EU præsident og udenrigsminister. Det har imidlertid ikke medvirket til ret meget større enighed i udenrigspolitikken. Det så man demonstreret i Libyenkrigen 2011, hvor de europæiske stormagter havde svært ved at formulere en fælles politik. Storbritannien og Frankrig spillede sammen med NATO i bombardementerne af installationer i Libyen (hvor Danmark også deltog med 6 F16 fly). Tyskland holdt sig på sidelinjen.
    Da EU er den økonomisk set tungeste og stærkeste blok af lande i Verden, og den ikke-militære magtdimension får stigende betydning i globaliseringen er det naturligt, at EU mødes med stigende forventninger om at spille en rolle. Og ofte går EU ind og spiller rollen. EU fortsatte f.eks. i 2002 med at give pengestøtte til det palæstinensiske selvstyre, efter at USA havde erklæret, at det palæstinensiske selvstyres formand Yassir Arafat ikke burde være leder for palæstinenserne. Man kan således sige, at EU står stærkt i internationale økonomiske og sociale net, hvorimod de har svært ved at konkurrere med amerikanerne, når det gælder den militære dimension.
   På dette område var/er USA hegemon supermagt, og EU optræder i rollen som skoledrengen, der - indimellem lidt uvilligt - bankes på plads, når det gælder fælles aktioner i NATO-regi. Selv om EU har vedtaget at oprette sin egen militære udrykningsstyrke, rører det ikke ved, at EU ikke kan konkurrere med amerikanerne på dette felt. Det skyldes ganske enkelt, at EU stadig består af suveræne nationalstater, der skal være enige, før eventuelle aktioner i urocentre kan sættes i værk.

Figur 4: Udenrigspolitik. Ydre og indre faktorer

Note: GF: Generalforsamling i FN. Debatterer og vedtager resolutioner og kan dermed være Verdens moralske samvittighed. Det er Sikkerhedsrådet, der kan foretage sig noget, f.eks. iværksætte sanktioner eller militære operationer (artikel 39-43 i FN-pagten). Sikkerhedsrådet består af 5 permanente medlemmer (USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig), som har vetoret, og 10 andre lande, der vælges for 2 år ad gangen.

Irakkrigen 2003

Interesseforskelle mellem dele af Europa og USA begyndte for alvor at vise sig i forbindelse med optakten til den anden golfkrig, Irakkrigen i 2003. USA ønskede at få FN's sikkerhedsråds tilslutning til en militæroperation, der skulle "afvæbne" det irakiske regime, som man mente besad "masseødelæggelsesvåben", der kunne være farlige for naboerne og måske for USA. Det endte med, at USA ikke kunne få vedtaget en resolution i Sikkerhedsrådet, der kunne legitimere en militær indgriben. De permanente medlemmer (som der er 5 af  i alt) Frankrig, Rusland og Kina, som har vetoret i Sikkerhedsrådet, kunne ikke støtte en ny resolution med en sådan bemyndigelse.
    Blandt de ikke-permanente medlemmer, som der er 9 af, ville Tyskland og flere andre lande ikke gå med. USA hævdede derfor, at de eksisterende resolutioner om Iraks afvæbning, specielt den sidste, resolution 1441, der taler om "alvorlige konsekvenser" for Irak, hvis det ikke afvæbner, var tilstrækkelig til en militær indgriben fra de lande, der ville være med sammen med USA.

 

Sikkerhedsrådsresolution 1441 som mandatgivende for Irakintervention

FN’s sikkerhedsrådsresolution 1441 af 8. november 2002 henviser til alle relevante tidligere FN Sikkerhedsrådsresolutioner og fastslår, at Irak substantielt har krænket og fortsat substantielt krænker (”material breach”) sine forpligtelser i henhold til tidligere Sikkerhedsrådsresolutioner, herunder resolution 687, hvilket udgør en trussel mod international fred og sikkerhed.

Uanset denne konstatering har Sikkerhedsrådet med resolutionen besluttet at give Irak en sidste mulighed for at opfylde sine nedrustningsforpligtelser i henhold til de pågældende sikkerhedsrådsresolutioner. Med henblik herpå styrker og præciserer Resolution 1441 mandatet for våbeninspektørerne ved at stille krav om ubetinget, fri og uhindret adgang til alle installationer og områder i Irak for våbeninspektørerne, herunder også de præsidentielle områder.

I resolutionens operative § 4 beslutter Rådet, at falske erklæringer eller udeladelser i erklæringer, der afgives af Irak og manglende irakisk vilje til fuldt ud at efterkomme og samarbejde om gennemførelsen af resolutionen skal udgøre en yderligere grov krænkelse af Iraks forpligtelser.

Resolution 1441 fastslår, at Sikkerhedsrådet tidligere gentagne gange har advaret Irak om, at fortsat overtrædelse af landets forpligtelser vil medføre alvorlige konsekvenser (”serious consequences”).

Med hensyn det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler over for Irak må det konstateres, at resolution 1441 ikke i sig selv indeholder den nødvendige bemyndigelse fra FN’s Sikkerhedsråd til magtanvendelse, der er forudsat i FN pagtens artikel 42. Resolutionen kan siges at udgøre et led i en flertrins procedure, hvorefter Sikkerhedsrådet - i tilfælde af manglende irakisk efterlevelse – som næste trin skal involveres på ny, før eventuel magtanvendelse kan finde sted. Der er med andre ord ikke på forhånd fastlagt nogen automatik med hensyn til magtanvendelse.
(Uddrag af Udenrigsministeriets responsum til regeringen i marts 2003 om det folkeretlige grundlag)

 Den amerikanske udenrigsminister Colin Powell offentliggjorde omkring krigsudbrudet en liste over lande, der var med i de ”villiges koalition”, som støttede USA i den tvangsmæssige afvæbning af Saddam Hussein. Ifølge Washington Post 19.3. så listen således ud:  Afghanistan, Albanien, Australien, Azerbaijan, Bulgarien, Colombia, Czekkiet, Danmark, El Salvador, Eritrea, Estland, Ethiopien, Georgia, Ungarn, Italien, Japan, Syd Korea, Letland, Lithauen, Macedonien, Holland, Nicaragua, Philippinerne, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Tyrkiet, Storbritannien og Uzbekistan.  

Ifølge amerikanske embedsmænd i State Department (Udenrigsministeriet i Washington) fik USA støtte fra mange flere lande, også selv om man ikke havde opnået støtte i en FN resolution, der kunne lovliggøre det militære angreb på Irak. Med listen fra State Department ville regeringen i Washington vise, at der ikke er tale om en unilateral (ensidet) aktion, som kritikere af USA´s udenrigspolitik ellers hævder. Skulle USA fundere sin udenrigspolitik i den såkaldte multilateralisme (flersidethed), der altså kræver, at handlingerne er begrundet i vedtagelser i FN og andre internationale forsamlinger. Eller kan USA gå alene (unilateralisme) og foretage såkaldte ”preemptive strikes” (forebyggende slag), som præsident Bush gav udtryk for i den såkaldte Bush-doktrin fra 2002, hvis USA føler sine interesser truet?

Irakkrigens juridiske grundlag blev undersøgt af den britiske Chilcot-kommission, som afgav rapport i 2016. Her blev retsgrundlaget stærkt betvivlet. Grundlaget for krigen, Saddam Husseins masseødelæggelsesvåben, var ikke til stede, eller i bedste fald stærkt overdrevet i de vestlige efterretningskilder. Og krigsindsatsen fik ikke de tilsigtede virkninger, hvad der bl.a. skyldtes, at der ikke blev lavet en ordentlig plan for, hvad der skulle ske efter krigsafslutningen. Det byggede på naive forestillinger om, hvor let det er at lave regime change (omdannelse af det politiske system til demokrati)  i et land som Irak. 


Puddelhund eller korsridder?

Det kan være et dilemma for en lille nationalstat, om man især skal føre tilpasningspolitik - med alt, hvad det indebærer m.h.t.. overdreven afhængighed af den store nation, man er allieret med, eller om man skal gå aktivt ind og sætte sit præg på Verden med universelle værdier som menneskerettigheder, lighed og demokrati, uanset, hvad den store allierede nation, der beskytter ens interesser, mener.
    Med den aktive udenrigspolitik forsøgte Danmark at blive en spiller i internationale politik på nye måder i forhold til de traditionelle. Det var fra nu af ikke længere blot et spørgsmål om nationens overlevelse som stat, men også et spørgsmål om at fremme forskellige interesser - og ikke mindst værdier mere aktivt.
    Nogle vil sætte begyndelsen til den moderne form for aktiv udenrigspolitik til 1989, hvor  Berlinmuren faldt. Det gav nye muligheder for at fremme en nations interesser i forhold til de nye lande, der dukkede frem fra Østblokkens glemsel. Danmark var blandt de første lande, der etablerede diplomatiske relationer (ambassader) i de baltiske lande, der trådte ud af Sovjetunionen med Sovjetunionens opløsning i 1990-91. Det var en triumf for dansk udenrigspolitik, da Danmark i 2002 som formand for EU kunne medvirke til indgåelsen af aftalen i København om optagelse af ti østeuropæiske medlemmer af EU fra 1. maj 2004.

Udenrigsøkonomi
Problemet melder sig i ny form efter, at Kina er blevet en kæmpe i den internationale økonomi. Danmark har fået væsentlige udenrigsøkonomiske interesser at varetage over for de nye, stærkt voksende asiatiske økonomier.
    Følger politikken pengene? Det kunne man tro ud fra Kinanoten (omtalt i starten). Og det gør den da også tit. Men ikke ubetinget. Ofte vil andre værdier end de kommercielle kunne spille en rolle.
     Udenrigsøkonomien spiller en rolle, når landet varetager handelsinteresser. Når man ser på en handelsstatistik, vil man opdage, at Danmark traditionelt set mest har handlet med lande i nærområdet. Tyskland er det største marked for dansk eksport, tæt fulgt af Sverige som nr. 2. Derfor vil hjørnestenen for den udenrigsøkonomiske orientering være EU, som aftager over halvdelen af eksporten. Men andre områder spiller også ind - og ikke mindst betyder det meget, at Danmark traditionelt er en søfartsnation.
     Danmark spillede aktivt med i Libyenkrigen i 2011. Det gjaldt om at støtte oprørere med udspring i den østlige del af landet omkring storbyen Benghasi, imod Gaddafi-styret i Tripoli. Danmarks bidrag til en fælles NATO-aktion var 6 F16-fly. 
     Det lykkedes at få alle partier i Folketinget  med i en folketingsbeslutning om dansk deltagelse. Enhedslisten fik dog i løbet af et par uger kolde fødder og trak sin tilslutning.
     I folketingssamlingen 2014-15 besluttede Danmark at indsætte kampfly til bekæmpelse af Islamisk Stat i Irak.

    
Det er en ny tendens i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, at landet deltager aktivt i sådanne krige. Danmark har været med i en del fredsbevarende aktioner under FN, men det har været uden beføjelser til egentlig krigsførelse. Fra 00'erne og frem har deltagelsen i internationale aktioner ændret karakter.
    Det kan ses som et svar på en urolig verden, jvf "interventionslogikken", som siger, at der skal være et argument for humanitær intervention, som kan tilsidesætte suveræniteten, som landene ellers er sikret i folkeretten.
   Men det kan også ses som en måde at varetage andre interesser på i udenrigspolitikken. Samtidig med den aktivistiske udenrigspolitik er dele af det globalt orienterede danske erhvervsliv gået kraftigt frem, jvf f.eks. valutaindtjeningen i rederibranchen.

Figur 5: Valutaindtjening i rederierhvervet (skibe over 100 BT)
.
Kilde: Danmarks rederiforening.

Der er også andre globalt orienterede virksomheder, der har klaret sig godt i 2000-tallets økonomiske globalisering, f.eks. medicinalindustrien.

Bistandspolitik
Danmark fremmede universelle værdier, da man gik op imod apartheid-styret i Sydafrika - længe før mange andre vestlige lande gjorde det.
   Man er gået i spidsen m.h.t. at realisere FN's målsætning om 0,7 pct af BNP i udviklingsbistand. Man har som en del af bistandspolitikken arbejdet aktivt for kvinders ligestilling og ret til uddannelse.

Hvad er egentlig begrundelsen for at give bistand til u-landene? Det kan synes at være en selvfølgelighed: Når nogle er meget rigere end andre, synes det naturligt, at der sker en fordeling af rigdommen. Altså skal man hjælpe dem, der har meget mindre end én selv. Det er et slags etisk eller moralsk krav. DANIDA, Danmarks internationale bistandsorgan, forklarer det således på u-web.dk:

Danmark støtter fattige lande, fordi vi ønsker at hjælpe verdens fattige til at få bedre levevilkår. Dansk udviklingssamarbejde bygger på værdier som frihed, demokrati og fælles ansvar for at hjælpe de svageste.

I Danmark vil vi gerne gøre en indsats for at skabe en sikker verden. Gennem u-landsbistanden kan Danmark i samarbejde med u-landenes regeringer hjælpe med til at skabe social fremgang, økonomisk vækst og sikre overholdelse af menneskerettigheder. Danmark støtter skrøbelige stater for at sikre beskyttelse og hjælp i nærområderne til konflikter og dermed bekæmpe årsagerne til migration (folkevandringer).
     Ca. en milliard mennesker ud af verdens befolkning på7,3 milliarder lever i ekstrem fattigdom. Det betyder, at de lever for under en dollar om dagen. Yderligere en milliard mennesker lever for under to dollars om dagen.
    Men fattigdom handler om mere end bare penge. Det handler også om det enkelte menneskes muligheder for selv at kunne påvirke sin egen livssituation og om de generelle livsvilkår i det enkelte land. Derfor giver Danmark også penge til de fattige lande for at sikre ligestilling, bedre miljøforhold og demokrati og menneskerettigheder for befolkningen i u-landene. (Kilde: U-web.dk)

I denne forklaring indgår både selviske og uselviske motiver: At støtte skrøbelige stater kan virke konfliktorebyggende og medvirke til at reducere migration. Det giver et slags selvisk motiv til at hjælpe. At sikre bedre miljøforhold kan også være en hjælp til selvhjælp for os selv, når f.eks. problemer omkring CO2-udledning reduceres. I sidste afsnit ligger der endvidere en slags latent forklaring i selve henvisningen til demokrati og menneskerettigheder. Det synes at være forklaring nok i sig selv. Man må så blot håbe, vi selv mestrer et holde menneskerettighederne, så vi bliver et godt eksempel.

 Kan man sige, at man vel selv har tjent de mange penge, man har? Så derfor må man have en naturlig ret til også selv at bruge dem?
    Dette argument støder imidlertid imod opfattelsen, at vi lever i en Verden, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden, og måske kan den enes rigdom være erhvervet på den andens bekostning? I så fald har man en pligt til at hjælpe den, der er blevet fattig ved at være ofre i et system.
    Det kaldes sommetider det postkoloniale skyldargument. Koloniseringen af de områder, der i dag er u-lande, medførte en faktisk plyndring af mange af disse, og de blev i flere tilfælde tvunget ind i ulige handelsaftaler, eller udsat for diktater på handelsområdet. De kunne frit eksportere deres råvarer, som skulle forarbejdes til industriprodukter i de rige lande. Men når det kom til koloniernes egne industrivarer kunne de blive mødt med toldsatser, der skulle  beskytte "moderlandets" industri. 
    I det omfang den nuværende underudvikling i de tidligere kolonier skyldes koloniseringen og de afhængige økonomiske strukturer, den har skabt, er der et behov for en slags "erstatning". Nu er det de rige landes omgang!

Danmark har også haft kolonier. Men landet trak sig ud af slavehandel tidligere end visse andre. Og nok kan man sige, at Danmark har en slags tidligere halvkoloni i form af Grønland, men man står næppe over for så stor en "postkolonial skyld" som de store europæiske kolonimagter som England, Frankrig, Portugal og Belgien ("belgisk Congo").

Motivet til at give u-landsbistand er ofte at opnå goodwill i FN, Verden, og de lande, der i dag er u-lande, men som om nogle år kan have udviklet sig til betydelige økonomier med en stor udenrigshandel og dermed handelsmuligheder for det rige land, der i dag er bistandsgiveren. Mange økonomiske forbindelser kan afhænge af gensidige vennetjenester og underleverandøraftaler, der kører videre. Ved at opbygge produktionsanlæg, infrastruktur og uddannelser i de fattige lande, får man etableret forbindelser og skabt goodwill. Det er nyttebetragtninger og egoistiske motiver. Indgår der slet ikke altruisme (det modsatte af egoisme, altså godvillighed/godgørenhed over for andre)? Det korte svar er, at det gør der naturligvis. Det findes ofte i de velgørende institutioner og NGO'er, hvor frivillige, dedikerede mennesker laver en stor indsats for at hjælpe. Og ofte vil den statslige bistandspolitik da også bruge dem og samarbejde med disse organisationer. Det gør den danske bistandsorganisation DANIDA i Udenrigsministeriet. En del af u-landsmidlerne bliver kanaliseret via disse organisationer. 

Der skelnes mellem bilateral (tosidet) og multilateral (flersidet) bistand. Den første er land-til-land samarbejde. Der er en række partnerskabslande, som Danmark koncentrerer bistanden om. Den multilaterale bistand er bistand, der gives via FN, EU og andre internationale organisationer. Fordelingen mellem multilateral og bilateral bistand har ændret sig noget over tid. Det afspejler prioriteringer i u-landsbistanden. Danmark får umiddelbart større indflydelse, når bistanden gives bilateralt.   

OPGAVE TIL UDENRIGSØKONOMI OG BISTANDSPOLITIK
På Statistikbanken.dk kan du finde tal for udenrigshandel og betalingsbalance.  Gå ind og find tal for, hvordan udenrigshandelen er fordelt på lande og hovedområder (f.eks. BRIKS-lande, EU, USA, Kina, Sverige og andre nære nabolande).
Hvordan er udviklingen i den samlede betalingsbalance de senere år. Vis hovedtals udvikling i et diagram 
Hvordan prioriteres midlerne i bistandspolitikken?


Danmarks ageren i medfør af den "Ny Verdensorden" efter 2016

Den 20 januar 2017 tiltrådte rigmanden Donald Trump som USA's 45. præsident. Den 23. juni 2016 stemte godt 53 pct af de britiske vælgere for, at Storbritannien skal forlade EU. I første halvdel af 2017 er højrepopulistiske bevægelser ifølge opinionsmålinger på vej frem i mange EU-lande, herunder også nogle af de største og hidtil toneangivende i EU, så som Frankrig (Front National under ledelse af den populære og karismatiske Marine Le Pen) og Tyskland (Alternative für Deutschland). Mange steder vender vælgerne sig imod det, de opfatter som regerende eliter, der ikke lytter til folket. Det er bla flygtningekrisen i 2015, som ikke blev håndteret særlig godt af EU, der har medvirket til  øget folkelig skepsis over for den nyliberale globaliseringsudvikling.

Særlig opmærksomhed vakte den nytiltrådte præsident Donald Trump, som med markante udtalelser lagde op til en ændring af USA's udenrigspolitik på en lang række punkter. Først og fremmestr var det en politik, der skulle gøre op med USA's globale førerskab i Verden igennem nedtrapning af USA's rolle i det globale net af alliancesystemer, som USA havde bygget op efter II. Verdenskrig. Herunder ikke mindst NATO, hvad der kunne komme til at berøre Danmark dybt, da den danske sikkerhedspolitik havde været forankret i den vestlige alliance.
    Man kan lidt populært sagt sige, at med Trump går man fra et semi-idealistisk verdensbillede under Barack Obama til en mere realistisk verdensorden under Trump. Han ser i højere grad Verden som et spil, hvor billardkuglerne (landene) støder sammen med hinanden i forfægtelse af deres egeninteresser ("America First"). Samtidig skal man dog være forsigtig med ikke at overdrive USA's betydning i Verden. Trump kommer netop til på et tidspunkt, hvor USA's hegemoni er ved at blive brudt. Dermed er USA's muligheder for at præge Verden under alle omstændigheder ved at blive formindsket. Og man så da også, at andre syntes klar til at overtage rollen. Om Kina så virkelig er klar til det, er en anden sag.

Trump udtalte om NATO, at et fortsat amerikansk engagement i NATO - og respekt for "musketereden" i traktatens §5, ville være betinget af, at de europæiske medlemslande i højere grad lever op til forpligtelsen - som aftalt ved et NATO topmøde -  til at bruge mindst 2 pct af deres BNP på forsvaret. Det ville indebære næsten en fordobling af de danske militærudgifter (på godt 20 mia kr).  
     Problematisk for Danmark var det, at europæiske ledere tog afstand fra Trumps kritik af dem og hans principper om en ny verdensorden baseret på landenes mere inadvendte fokus på nationale interesser på en måde, der kunne skærpe konflikterne og dermed potentielt tvinge Danmark til at tage side. Tyskland tog således afstand fra konsekvenserne af Trumps "America First" og "Make America Great Again". Tyskerne var/er tilhænger af den velkendte verdensorden, som den tidligere præsident Barack Obama havde været garant for, hvor der er garantier for frihandelsaftaler og fremme af forhandlinger og demokrat. 
    Tyskland blev af flere kommentatorer set som landet, der kunne føre de vestlige friheds- og demokratiforestillinger, og den herpå beroende globale orden, videre. 

Danmarks udenrigspolitik havde hidtil været beroende på, at der blev kørt fællesløb mellem Nordamerika og Europa/EU. Hvordan skal Danmark orientere sig i en Verden, hvor Vesteuropa og USA/England måske kører i hver sin retning? Ved et topmøde i Det europæiske Råd talt de europæiske ledere om øget europæisk forsvarssamarbejde og øgede europæiske forsvarsudgifter. Det vil være vanskeligt for Danmark at deltage i, bl.a. p.g.a. det danske forbehold over for at være med i denne del af EU-samarbejdet, men også fordi Danmark traditionelt har været meget tæt allieret med USA.  

Figur 6: De største forsvarsbudgetter

Kilde: IISS.Udover udgifterne til landets eget forsvar yder USA militær støtte i stort omfang til nogle af dets nære allierede lande, i første række Israel, Iraq og Egypten.

USA havde stadig i 2016 de største forsvarsudgifter i Verden ,jvf figuren ovenover, der viser den ekstreme version af realismens verdensbillede. Den væsentligste magtessource er forsvarets isenkram, militærpersonellet og dettes uddannelsesmæssige kvalitet.
    Verden udvikler sig imidlertid hastigt. I løbet af tiåret 2006-16 øgedes Kinas andel af de globale militærudgifter fra 3 pct til 10pct. Og de seneste år er Asiens samlede militærudgifter øget med  5-6 pct om året i realværdi (faste priser).  Kina kunne i slutningen af 2016 præsentere en troværdig stealth fighter (fly, der kan gå under radarsystemer), og landet har fuldt operationsklare atomarmerede missilsystemer.  Det kunne - i betragtning af stigningen i landets forsvarsudgifter - lægge op til en ny bipolaritet. Der er imidlertid også andre lande, der rykker i disse år, f.eks. Indien og Rusland. Så om det bliver bi- eller multipolaritet, er det åbent spørgsmål. Men det ser ud til, at den unipolære Verden med USA i front er ved at være slut.
     Verdens tyngde er i flere år økonomisk set rykket østpå. Nu er den også militært og sikkerhedspolitisk begyndt at rykke i den retning.
     Det stiller Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik i et nyt lys. Automatikken i NATO's  §5 er ikke længere så sikker som beskyttelsesgrundlag. Dele af Østeuropa og de baltiske lande har følt sig udsat i relationen til Rusland. Vil Danmark begynde at dele denne ubehagelige oplevelse? Eller overdriver man den russiske trussel?


Sådan har The Economist fremstillet den "hule supermagt". Putins magt er mere parade og kløgtigt
spil, end den er virkelighed. "Virkeligheden"?:  Er den russiske økonomi kun stærk, når olieprisen
er "høj", kunne man spørge. Er det et "Saudi-Arabien med træer"?, -  uden det fundament af
stærk og diversificeret industri- og servicesektor, højt teknologisk niveau, varieret eksport, og
veluddannet arbejdskraft, som kendetegner en stærk økonomi
.

Øger man sikkerheden ved i højere grad at nedprioritere USA og i højere grad opprioritere forholdet til Tyskland/EU? Og hvilken rolle kan det spille, at Tyskland hidtil har set sig som en nærmest pacifistisk magt, der efter erfaringerne i II. Verdenskrig ikke har set sig som militær stormagt (fordi man i lighed med Danmark var sikkert forankret i det traditionelle NATO?

En helt ny udfordring for dansk udenrigspolitik ligger i disse år i det europæiske nærområde. Efter Brexit flyder England mere over i sin traditionelle atlantiske tilknytning ("the special relationship").
    Fremgangen for højrepopulismen gør det usikkert, hvor EU og de øvrige europæiske stormagter er på vej hen. EU-institutionerne og de fælles løsninger, som nogle gange blev indgået via store kompromisser i natlige forhandlinger, er blevet mere usikre de senere år. I stedet er det de europæiske stormagter som Tyskland og Frankrig, og på det seneste især Tyskland, der angiver en retning for samarbejdet, som de øvrige lande tilslutter sig. Men om denne model er holdbar i det lange løb, er tvivlsomt. Eurosamarbejdet knirker voldsomt som følge af problemerne med spændingerne imellem de stærke nordeuropæiske økonomier og de relativt svage sydeuropæiske økonomier og de balance- og gældsproblemer, der har været en følge af den manglende konvergens i landenes økonomier. En fransk eller italiensk udtræden af euro-samarbejdet vil formentlig føre til ØMU'ens opløsning, og det vil svække EU's rolle i global økonomi og politik.Kilde: Huffpost UK.

Donald Trump nåede at blive et yndet mål for satiretegnere allerede inden, han tiltrådte som præsident. Den højrepopulistiske retorik blev fremstillet med mange skæve vinkler, bl.a. det, som han vandt stor folkelig opmærksomhed på før selve præsidentvalgkampen, nemlig om præsident Barack Hussein Obama var født i USA? - Og. om han overhovedet var kristen (mellemnavnet)? - hvad en betydelig del af de amerikanske vælgere betvivlede. Ifølge internationale opinionsundersøgelser var Danmark det land, hvor færrest vælgere ville stemme på Donald Trump - hvis de havde muligheden for det. Det siger lidt om, hvordan universelle værdier (og multikulturalisme) havde slået anderledes rod i Danmark end i USA. 

Man kan grine ad Trump, men man må samtidig erkende, at hans evne til at skabe et verdensbillede for mange amerikanere har været virkelig nok (selv om verdensbilledet måske var uvirkeligt). Han tolkede og udlagde i simple ord og billeder, hvad mange amerikanere fra arbejder- og middelklassen følte, men ikke helt havde sat ord på: - at USA blev udnyttet i Verden, at der kom for mange illegale indvandrere ind i landet, som tog almindelige amerikaneres jobs, at USA måske var ved at blive sat i anden række af andre lande, f.eks. Kina og Tyskland/EU.
    En hel teoriretning i international politik (IP), den såkaldte konstruktivistiske teori, beskæftiger sig med at forklare handlinger i IP ud fra, hvordan vi ser og sætter ord på Verden. Vi taler f.eks. om suverænitet (et lands formelle mulighed for at bestemme inden for sit territorium) som om denne selvbestemmelseskraft faktisk eksisterer. Det gør den måske ikke, - eller den gør det i højere grad igennem samarbejde med andre - ikke mindst for et lille, åbent samfund som det danske. Realismen og idealismen er også måder at sætte ord og begreber på Verden, at forstå den f.eks. som enten et billardspil, hvor landene går efter egne nationalistiske interesser og støder sammen med andre lande, der forfølger deres interesser. Eller man ser i den idealistiske tradition landene som gensidigt afhængige (interdependente) af hinanden. Donald Trump gendannede et realistisk billede af Verden, hvor USA først og fremmest skulle kæmpe for sig selv. Og han agerede som beslutningstager/præsident ud fra billedet. I Danmark og Vesteuropa så man det som lettere afsindigt. Man havde et helt andet billede af Verden, som man agerede udenrigspolitisk efter. 

OPGAVE
Undersøg, hvordan Donald Trump præciserer, hvordan USA's rolle i Verden skal være i den første tale til Kongressen 1. marts 2017. Hvordan kritiseres talen af den demokratiske politiker Bernie Sanders?

OPGAVE:
1. Undersøg nogle forskelle på i-lande og u-lande hos DANIDA og vurder, om den danske bistandspolitiks målsætninger holdes i hævd.
2. Figur 2 kan siges at udtrykke en slags teori om Verden i sin helhed. Den er naturligvis stærkt forenklende. Forsøg at opstille en anden teori, der lægger vægt på andre faktorer.
3. Hvilken af de to måder at fremstille Verden på er den mest relevante efter jeres mening?
4. WTO-linket her giver mulighed for at se statistik (Klik WTO.org og derefter resources og dernæst statistics) over handelsstrømmene i Verden og disses udvikling. Er det muligt ud fra disse at sige noget om de udviklingstendenser, der er beskrevet i teksten ovenover?
5. Vurder, i hvilket omfang geopolitiske interesser (magt, olieforsyninger m.v.) spiller en rolle i den internationale politik i forhold til værdier (demokrati, frihed m.v.)
6. Lav et forslag til, hvordan dansk u-landsbistand kan udvikles til at klare de nye udfordringer (nye magtbalancer i det internationale system, "Ny Verdensorden" jvf ovenfor,  m.v.). I skal tage udgangspunkt i vedlagte uddrag fra regeringsgrundlaget 2015, samt oplysninger, I kan finde på Nettet om Danmarks ageren i den Ny Trump- og Brexit-inspirerede Verdensorden.

Reform af dansk udviklingsbistand
Vores udviklingsbistand skal fokuseres der, hvor behovet og fattigdommen er størst. Regeringen vil afsætte 0,7 pct. af BNI årligt, så vi også fortsat vil være ét af kun få lande i verden, der lever op til FN’s målsætning. Antallet af prioriterede lande i udviklingssamarbejdet skal reduceres. Vi skal fokusere på de lande, hvor Danmark kan gøre den største forskel. Danmark skal fortsat være en markant global aktør, der bekæmper fattigdom og styrker menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper og bæredygtig vækst. Derfor vil vi også stille klare krav til lande, som modtager dansk udviklingsbistand. Vi vil hjælpe de mennesker, der flygter fra krig og forfølgelse og har brug for beskyttelse. Det gør vi bedst ved at styrke hjælpen til flygtninge i nærområderne. I flere af verdens brændpunkter foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Regeringen vil have et særligt fokus på at styrke det internationale samarbejde for at beskytte disse minoriteter. Vejen til udvikling er vækst. Udviklingslandene efterspørger i stigende grad handel, investeringer, teknologi og viden frem for klassiske udviklingsprojekter. Den efterspørgsel skal vi imødekomme med en fortsat samtænkning af handels- og udviklingsindsatserne. Vi skal sørge for, at Danmarks stærke erhvervskompetencer kommer bedre i spil i udviklingsarbejdet – og at vores indsats også kommer dansk erhvervsliv til gode. (Regeringsgrundlag 2015)

Bistand til prioritetslandet Kenya:
Målet med udviklingssamarbejdet med Kenya er fattigdomsbekæmpelse, grøn vækst og beskæftigelse samt styrkelse af demokrati og respekten for menneskerettigheder. I overensstemmelse med landepolitikpapiret for Kenya og Danmarks bestræbelser på at skabe en mere strategisk og effektiv udmøntning af udviklingssamarbejdet blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 910 mio. kr. til et samlet landeprogram omfattende grøn vækst og beskæftigelse, sundhed og god regeringsførelse.
     Udviklingssamarbejdet indgår i et sammenhængende dansk engagement, hvor der kan skiftes mellem langsigtede udviklingsindsatser og humanitære indsatser samt gennemføres indsatser, der indeholder begge elementer. Skift i typen af indsats vil bero på udviklingen i landet og en konkret vurdering af situationen og følge Udenrigsministeriets almindelige retningslinjer for tilpasning af indsatser.
     Landeprogrammet vil overordnet bidrage til Kenyas opfyldelse af FN's Verdensmål 1 (Afskaf fattigdom), mål 3 (Sundhed og trivsel), mål 5 (Ligestilling mellem kønnene), mål 8 (Anstændige jobs og økonomisk vækst), mål 13 (Klimaindsats), mål 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner) og mål 17 (Partnerskaber for handling).
    Sundhed: Som en del af landeprogrammet blev der i 2015 afgivet tilsagn på 245,5 mio. kr. til sundhedsindsatser. Denne bistand vil starte i 2017 og have et nyt indsatsområde med fokus på at nedbringe den høje mødredødelighed.
   Grøn vækst og beskæftigelse: Som en del af det nye landeprogram for Kenya 2016-2020 blev der i 2015 afgivet et tilsagn på 500 mio. kr. til et tematisk program for grøn vækst og beskæftigelse. Programmet støtter forbedring af erhvervsklimaet for omstilling til grøn vækst, små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, innovation og udvikling. Der er fokus på at skabe arbejdspladser for unge kvinder og mænd.
   God regeringsførelse: Som en del af det nye landeprogram blev der i 2015 afgivet tilsagn på 225 mio. kr. til et tematisk program for god regeringsførelse. Programmet har til formål at støtte den demokratiske reformproces i Kenya......
Kilde: Forslag til Finanslov 2017. fm.dk.

 [i] Manuell Castells: The Informational City. Blackwell 1989.

[ii] Manuel Castells: The Power of Identity, The Information Age,  Blackwell 1997


 

       
Udenrigs-
ministeriet

Taxøe-rapporten 2016

Dansk Diplomati og forsvar i en brydningstid

PSM udenrigspolitiske sigtelinjer

DK-Udviklings-  og bistands-
stategi


INDHOLD:
UP mål/midler
Verdensorden
UP hovedomr.
Krige og EU.
Udenrigsøkonomi.
Bistand.
Trump og ny
verdensorden?
.